Hindrik van der Meer “Freon fan Gysbert foar it libben”

Hindrik van der Meer “Freon fan Gysbert foar it libben”

🕔17:13, 14.Feb 2017

Yn syn bestjoersgearkomste fan tiisdei 14 febrewaris hat de Gysbert Japicx Holckema Stichting ôfskied nommen fan de grûnlizzer fan It Gysbert Japicxhûs en -museum. Hindrik van der Meer wie fan it begjin ôf belutsen by de aktiviteiten sa’t dy hjoeddeis

Lês it folsleine artikel
Skoallen sette ‘Lovebuzz’ yn op Falentynsdei

Skoallen sette ‘Lovebuzz’ yn op Falentynsdei

🕔09:06, 14.Feb 2017

GGD Fryslân yntrodusearret foar brêgeklassers fan it fuortset ûnderwiis yn De Fryske Marren de Lovebuzz. Dat is in ynteraktyf digitaal spul, dat giet oer omgong mei-inoar, noarmen en wearden, seksualiteit en sexting/sosjale media. Op tiisdei 14 febrewaris wurde dêrfoar ferskate

Lês it folsleine artikel
“Wurdblinens komt troch min ûnderwiis”

“Wurdblinens komt troch min ûnderwiis”

🕔20:30, 9.Feb 2017

Wurdblinens of dysleksy is in goarre yn Nederlân. 8 persint fan ’e Nederlânske bern hat in dysleksyferklearring. Safolle bern mei in lêssteuring, dat kin net, is it betinken fan trije heechleararen. Hja wite de lêsproblemen fan ’e bern oan min

Lês it folsleine artikel
Leararen krije kamera op it boarst

Leararen krije kamera op it boarst

🕔20:28, 9.Feb 2017

Yn neifolging fan ’e plysje krije dosinten fan twa skoallen yn Ingelân in kamera op it boarst. Ferlykbere eksperiminten binne earder ek yn ’e Feriene Steaten útfierd. Doel is om agressy sichtberder te meitsjen. Yn Nederlân rinne al plysjes, helpferlieners

Lês it folsleine artikel
Ofspraken grutte gemeenten om thússitten bern tsjin te gean

Ofspraken grutte gemeenten om thússitten bern tsjin te gean

🕔06:18, 6.Feb 2017

Amsterdam, De Haach, Rotterdam, Utert en acht gearwurkingsferbannen hawwe konkrete ôfspraken makke om it tal bern dat thússit minder wurde te litten. Dat berjochtet it ministearje fan Underwiis, Kultuer en Wittenskip sneintejûn. It tal thússitters moat jiers mei op syn

Lês it folsleine artikel
DINGtiid: ‘It is skoallen gjin tinken mei it Frysk’

DINGtiid: ‘It is skoallen gjin tinken mei it Frysk’

🕔19:05, 3.Feb 2017

Skoallen yn Fryslân soene har folle mear fokusje moatte op meartaligens: dat is goed foar de taalûntwikkeling fan bern. Boppedat is it in kâns om de Fryske taal op in heger plan te tillen. Dat is in belangrike konklúzje út

Lês it folsleine artikel
Kultueredukaasje foar elke learling yn Fryslân

Kultueredukaasje foar elke learling yn Fryslân

🕔17:22, 3.Feb 2017

It nije plan Kultueredukaasje mei Kwaliteit (KEK) 2017-2020 is posityf troch it Fonds voor Cultuurparticipatie beoardiele. It plan waard op 27 septimber 2016 troch Deputearre Steaten goedkard. Mei de útfiering fan dat plan moat elke learling yn it primêr ûnderwiis yn

Lês it folsleine artikel
Universiteiten nimme nuvere nammen oan

Universiteiten nimme nuvere nammen oan

🕔21:04, 31.Jan 2017

In protte universiteiten en hegeskoallen feroarje har namme. De nije nammen lykje opinoar en taalkundich sjoen binne se nuver. Boppedat komme se yn ferskate taalgebieten tagelyk foar. Dat skriuwt Henk Wolf op it webstee fan De Moanne. Klik hjir om

Lês it folsleine artikel
Dokterseed foar it earst yn it Frysk ôflein

Dokterseed foar it earst yn it Frysk ôflein

🕔07:20, 26.Jan 2017

Marije Benedictus fan Boelensloane leit tongersdei yn it Frysk de eed ôf as dokter. Se hat genêskunde yn Grins studearre oan de Ryksuniversiteit Grins. Foar safier’t bekend is, is dit de earste kear dat soks yn it Frysk dien wurdt

Lês it folsleine artikel
De taalplannen fan de oare politike partijen

De taalplannen fan de oare politike partijen

🕔14:35, 25.Jan 2017

Yn syn rige oer de taalplannen fan de politike partijen hat taalkundige Marc van Oostendorp efterinoar de loftse en rjochtse partijen behannele. Earder kamen D66 en de ChristenUnie elk apart oan bod, om’t dy twa partijen navenant in protte oer

Lês it folsleine artikel