Folksuniversiteit jout skriuwkurussen

Folksuniversiteit jout skriuwkurussen

🕔08:36, 8.Jan 2017

De folksuniversiteit Fryslân jout meikoarten twa skriuwkursussen. De iene is bedoeld foar minsken dy’t foar jongelju skriuwe wolle of moatte. Caja Cazemier behannelet wat dêr spesjaal oan is, wêr’t de skriuwer rekken mei hâlde moat en hoe’t er in ferhaal

Lês it folsleine artikel
Katalaanske diploma’s net jildich op Baleären

Katalaanske diploma’s net jildich op Baleären

🕔19:08, 4.Jan 2017

Op ’e Baleäryske eilannen, in autonome eilannegroep yn ’e Middellânske See, is in lytse taalstriid geande. De eilannen binne fanâlds Katalaansktalich, mar likernôch in fjirdepart fan ’e ynwenners kin dy taal hjoed de dei net prate. It ministearje fan ûnderwiis fan

Lês it folsleine artikel
Projekt LêsNo set 10 jannewaris útein

Projekt LêsNo set 10 jannewaris útein

🕔09:04, 3.Jan 2017

Ferdield oer 31 skoallen en 147 klassen sille fan 10 jannewaris 2017 ôf goed 4000 learlingen yn Fryslân, seis wiken lang mei it projekt LêsNo oan ’e slach. Dat is in lêsbefoarderingsprojekt foar jongerein yn de ûnderbou fan it fuortset ûnderwiis.

Lês it folsleine artikel
Nederlânsk fan mbû-learlingen kin gjin sprekken lije

Nederlânsk fan mbû-learlingen kin gjin sprekken lije Fernijd

🕔21:24, 24.Dec 2016

Learlingen op it middelber beropsûnderwiis behearskje it Nederlânsk net goed genôch. Dat hat de Mbû-rie ferline wike te witten dien. De ûnderwiisynstellings binne in soad tiid kwyt mei it ferbetterjen fan ‘e taalfeardigens fan ‘e learlingen. Dêrtroch sjit it fakûnderwiis

Lês it folsleine artikel
App om Sealter-Frysk te learen

App om Sealter-Frysk te learen

🕔07:52, 23.Dec 2016

Sa’n twatûzen minsken yn ’e Dútske gemeente Sealterlân prate Frysk. It gebiet is yn ’e midsieuwen troch Friezen kolonisearre en trochdat it tusken sompen lei en min te berikken wie, hat it Frysk der oan ’e dei fan hjoed ta

Lês it folsleine artikel
Goed 300 minsken by fakkeloptocht “Frysk op skoalle – in bernerjocht!”

Goed 300 minsken by fakkeloptocht “Frysk op skoalle – in bernerjocht!”

🕔06:52, 23.Dec 2016

Tongersdeitejûn 22 desimber 2016 om 18.30 oere wie op it Saailân yn Ljouwert it startpunt foar in manifestaasje ‘Goed Frysk op skoallen’. It like rêstich yn ’t oanbeging mar súntsjesoan kamen de minsken as hagel en sied opsetten. De organisaasje

Lês it folsleine artikel
Demonstraasje foar bettere Fryske lessen

Demonstraasje foar bettere Fryske lessen

🕔21:44, 22.Dec 2016

Sa’n trijehûndert aksjefierders hawwe tongersdeitejûn yn Ljouwert protestearre foar ferbettering fan it ûnderwiis yn it Frysk. De organisaasje wie yn hannen fan aksjegroep Sis Tsiis. Nei’t de demonstranten gearboske wiene op it Saailân, gie it yn in fakkeloptocht troch de

Lês it folsleine artikel
Sechtich promininten stypje manifestaasje Frysk ûnderwiis (22 desimber)

Sechtich promininten stypje manifestaasje Frysk ûnderwiis (22 desimber)

🕔09:21, 19.Dec 2016

De boargeraksjegroep Sis Tsiis hat foar syn manifestaasje foar better Frysk ûnderwiis tongersdei 22 desimber yn Ljouwert de stipe fan mear as sechtich Fryske promininten. Under oaren Anneke Douma, Durk Gorter, Rients Gratama, Lutz Jacobi, Goffe Jensma, Iris Kroes, Eelke Lok,

Lês it folsleine artikel
Learlingen OSG Sevenwolden fytse meast sûnder mobyl

Learlingen OSG Sevenwolden fytse meast sûnder mobyl

🕔10:35, 17.Dec 2016

Learlingen fan it OSG Sevenwolden yn Grou makken de ôfrûne moannen de measte snoadfoanfrije kilometers fan Fryslân. Skoallen foar fuortset ûnderwiis giene de striid mei-inoar oan om safolle mooglik kilometers te fytsen sûnder de snoadfoan oan te hawwen. OSG Sevenwolden

Lês it folsleine artikel
Ried fan Europa tige ûntefreden oer Fryske taalpolityk

Ried fan Europa tige ûntefreden oer Fryske taalpolityk

🕔01:55, 16.Dec 2016

De Ried fan Europa is fannijs tige ûntefreden oer it belied dat Nederlân fiert foar it Frysk en de oare lytse talen. Dat stiet yn it ferslach dat in ûndersykskommisje skreaun hat oer de útfiering fan it Europeesk Hânfêst foar

Lês it folsleine artikel