Seis skoallen nominearre foar Underwiispriis Fryslân

Seis skoallen nominearre foar Underwiispriis Fryslân

🕔14:57, 8.Dec 2016

Foar de twajierlikse Underwiispriis Fryslân binne seis skoallen nominearre. De priis is ynsteld om de kreativiteit en fernimstigens yn it ûnderwiis ûnder de oandacht te bringen. Deputearre Sietske Poepjes rikt op 20 jannewaris 2017 de priis út yn it Provinsjehûs

Lês it folsleine artikel
Op skoalle ite en middeis earder nei hûs ta is populêr

Op skoalle ite en middeis earder nei hûs ta is populêr

🕔12:48, 6.Dec 2016

Oerbliuwe begjint de noarm te wurden yn it basisûnderwiis. Hieltyd minder basisskoallen hawwe in tradisjoneel roaster en stappe oer op kontinuroasters of lûke alle dagen lyk. Fjouwer jier lyn hie goed trijefearn fan de skoallen in tradisjoneel roaster. No is

Lês it folsleine artikel
It Frysk op skoalle – de praktyk

It Frysk op skoalle – de praktyk

🕔08:18, 5.Dec 2016

troch de Seedyksterfeartfisk As it om de praktyk fan it Frysk op basisskoallen giet, is de trystens mei gjin pinne te beskriuwen. Ik fetsje gear wat ik hear út it fjild. Earst wie der Studio F, in metoade Frysk op

Lês it folsleine artikel
Dairy Valley ít Suvelhert fan Nederlân

Dairy Valley ít Suvelhert fan Nederlân

🕔18:52, 3.Dec 2016

Op tongersdei 1 desimber waard Dairy Valley lansearre by Cowhouse. Dat barde troch de Provinsje Fryslân, de F4-gemeenten Ljouwert, Smellingerlân, Hearrenfean en Súdwest-Fryslân), Van Hall Larenstein en ferskate bedriuwen út de Agri- en Suvelsektor. Diary Valley bringt ferskate inisjativen en

Lês it folsleine artikel
Rinnooy Kan en Waslander oer ûnderwiis ûnder druk

Rinnooy Kan en Waslander oer ûnderwiis ûnder druk

🕔13:43, 29.Nov 2016

Saterdeimiddei 26 novimber waard foar de seisde kear de Fedde Schurerlêzing holden. Dizze kear mei as sprekkers prof. dr. Alexander Rinnooy Kan en prof. dr. Sietske Waslander oer Onderwijs onder druk. De taak van het onderwijs in een veranderende samenleving.

Lês it folsleine artikel
Underwiis ûnder druk

Underwiis ûnder druk

🕔12:30, 22.Nov 2016

Sneontemiddei 26 novimber sil yn Tresoar sprutsen en debattearre wurde oer de taak fan it ûnderwiis yn in feroarjende maatskippij. Der wurdt fan alles fan it ûnderwiis ferwachte, mar kin it ûnderwiis wol oan alles foldwaan? De haadynlieder is prof.

Lês it folsleine artikel
Fryske skoallen smite alle talen trochinoar

Fryske skoallen smite alle talen trochinoar

🕔12:18, 18.Nov 2016

It ôfrûne healjier hawwe fiif skoallen yn Fryslân eksperimintearre mei translanguaging. Dat is in meartalige ûnderwiisfoarm wêrby’t de talen net strikt skieden wurde. Se wurde just mei sin trochinoar hinne brûkt. Yn it bûtenlân binne dêr goede ûnderfinings mei. De basisskoallen

Lês it folsleine artikel
‘Bosk’: Hoe fier giest om ien te helpen?

‘Bosk’: Hoe fier giest om ien te helpen?

🕔07:00, 18.Nov 2016

Op Omrop Fryslân wurdt meikoarten de nije jeugddramasearje ‘Bosk’ útstjoerd. De fyftjinjierrige Justus komt yn de bosk in ferwyldere man tsjin en besiket him te helpen. Syn goede bedoelingen rinne lykwols út op in fûle striid. In oar helpe en dêrtroch

Lês it folsleine artikel
Subsydzje foar projekten Deltaplan Frysk

Subsydzje foar projekten Deltaplan Frysk

🕔14:34, 16.Nov 2016

CSG Liudger yn Burgum kriget € 90.000 subsydzje fan de Provinsje foar it Meartalich Fuortset Underwiis foar it skoaljier 2016/2017. It ECNO (Educatief Centrum Noord Oost) kriget € 36.200 foar it netwurk fan taalkoördinatoaren, foar it jier 2016. Beide projekten

Lês it folsleine artikel
Fedde Schurerlêzing 2016 troch Rinnooy Kan

Fedde Schurerlêzing 2016 troch Rinnooy Kan

🕔14:44, 15.Nov 2016

Sneon 26 novimber sil by Tresoar de seisde Fedde Schurerlêzing holden wurde. It giet dit jier oer it ûnderwiis. Prof. dr. Alexander Rinnooy Kan sil sprekke oer: Onderwijs onder druk. De  taak van het onderwijs in een veranderende samenleving. Hy

Lês it folsleine artikel