Skoalle rêdt stjerrende taal Manksk

tongersdei 18 septimber 2014

Guon talen binne grut, oaren binne lyts. Talen lykas it Spaansk, it Sineesk, it Hollânsk en it Arabysk hearre by de 1% allergrutsten, mei tsientallen miljoenen sprekkers. Tusken dy grutte talen fine wy ek in pear […]

Lês fierder

Sukses foar Bretonsktalige skoallen

snein 7 septimber 2014

CARHAIX/KARAEZ – De Bretonnen binne ferheard. De folslein Bretonsktalige skoallen fan de koepel Diwan bliuwe in sukses. De iene nei de oare skoalle wurdt iepene. Der binne al fjirtich fan sokke skoallen yn Bretagne en ien […]

Lês fierder | 8 reaksjes

Twatalige poppen leare flugger

freed 5 septimber 2014

Lytse poppen dy’t grutwurde yn in twatalich fermidden leare flugger as bern yn ientalige hûshâldens. Dat docht bliken út ûndersyk fan in groep wittenskippers út Singapore en de Feriene Steaten. It ûndersyk rjochtet him op in […]

Lês fierder

Frysk leare op ‘e tablet

freed 29 augustus 2014

Frysk kin op in soad skoallen wolris it modernste fak wurde. Taalorganisaasje Afûk hat nammentlik dizze wike Searje 36 presintearre, in nije learmetoade Frysk foar it fuortset ûnderwiis foar op ‘e tablet. Learlingen kinne op in boartlike mar […]

Lês fierder | 1 reaksje

Is “studinten” seksistysk?

tiisdei 26 augustus 2014

Yn Ingelân binne alle minsken dy’t foar de klasse steane teachers, yn Nederlân kin it de measte froulju net safolle skille oft hja no leraren of leraressen neamd wurde en yn Dútslân wurde de manlike en froulike beroppen altyd […]

Lês fierder

Yndiërs wolle allegear Turksk studearje

snein 3 augustus 2014

De universiteit fan New Delhi hat santich plakken foar studinten Turksk. It ôfrûne jier wie dat fierste min. Mar leafst 2200 minsken makken gading oan sa’n plak. De dosinten wisten in pear jier lyn net wat […]

Lês fierder | 3 reaksjes

Ientalich tinken remmet learlingen

sneon 12 july 2014

Learkrêften dy’t derfan oertsjûge binne dan ientalichheid goed is, hawwe minder betrouwen yn harren learlingen. Minder betrouwen laat ta legere ferwachtings en legere ferwachtings hawwe in negative ynfloed op it skoalsukses fan learlingen. Dat lit de […]

Lês fierder

‘Meitsje de skoallen Welsktalich’

moandei 7 july 2014

CAERDYDD/CARDIFF – “Doch wat mei de ûntdekkings fan ‘e wittenskip!” Dat is it advys fan de Welske taalorganisaasje Cymdeithas yr Iaith oan de oerheid fan Wales. Dy is op it stuit dwaande mei de fernijing fan […]

Lês fierder | 1 reaksje

Jonges leare taal oars as famkes

freed 4 july 2014

CAMBRIDGE – Jonges en famkes leare harren memmetaal op ferskillende wizen. Dat docht bliken út Ingelsk ûndersyk. Famkes ûnthâlde wurden en sindielen faker yn har gehiel, wylst jonges se op ‘e nij meitsje op basis fan regels. […]

Lês fierder

Petysje foar in Welsktalich pjutteplak

snein 29 juny 2014

CAERDYDD/CARDIFF – Yn Fryslân binne Frysktalige, twatalige en Nederlânsktalige pjutteboartersplakken. Alden kinne kieze, mar grutskalige aksjes foar in pjutteplak yn de eigen taal komme hjir net foar. Yn Wales is dat wol oars. Hast njoggenhûndert heiten […]

Lês fierder

Filmke: sertifikaat trijetalich ûnderwiis

snein 29 juny 2014

LJOUWERT – “Ik bin in soart minister fan Fryslân. En jim ha no fan de minister fan Fryslân jim diploma krigen!” Dat sei deputearre Jannewietske de Vries freed tsjin learlingen fan skoallemienskip Bogerman út Wommels. It […]

Lês fierder

Katalanen betelje foar Spaansktalige lessen

tongersdei 26 juny 2014

BARCELONA – De Spaanske oanfal op it Katalaanske skoalsysteem giet troch. De Spaanske minister fan ûnderwiis José Ignacio Wert Ortega driget mei in djoere rekken as Kataloanië it Spaansk net ynfiert as fiertaal yn de lessen. […]

Lês fierder | 1 reaksje

Fuortset Frysk fersekere

snein 22 juny 2014

It Ryk jout foar it skoaljier 2014-2015 in bydrage foar lesmetoaden en –materialen Frysk yn it fuortset ûnderwiis. Der wurdt ek ynvestearre yn in evaluaasjesysteem foar it fak Frysk. De provinsje Fryslân ferpartet it jild oer […]

Lês fierder

Meartaligens studearje kin no yn Ljouwert

tongersdei 19 juny 2014

LJOUWERT – De masterstúdzje meartaligens, dy’t de Ryksuniversiteit Grins yn gearwurking mei de hegeskoallen NHL en Stenden oanbiedt, mei yn Ljouwert jûn wurde. Dat docht deputearre Jannewietske de Vries fia Twitter te witten. It ministearje fan […]

Lês fierder

Mei mooglik makke troch Ynternetburo Haboes