Grinslânsk as skoalfak

Grinslânsk as skoalfak

🕔14:17, 26.mrt 2015

De wet stiet al sûnt 1937 ta dat in “streektaal in levend gebruik” ûnder skoaltiid ûnderwiisd wurdt op Nederlânske legere skoallen. Yn Fryslân wurdt dat al lang dien, sterker noch: yn 1908 wiene der al skoallen dy’t bûten skoaltiid om

Lês it folsleine artikel
Fuortset ûnderwiis entûsjast oer trijetalich lesjaan

Fuortset ûnderwiis entûsjast oer trijetalich lesjaan

🕔08:18, 26.mrt 2015

De fiif trijetalige skoallen foar fuortset ûnderwiis yn Fryslân binne tige entûsjast oer de meartaligens. Se wolle der alle fiif mei fierder. Op de skoallen wurde net allinne fakken yn it Nederlânsk jûn, mar ek yn it Frysk en Ingelsk.

Lês it folsleine artikel
Waalske learlingen kieze net mear foar Nederlânsk

Waalske learlingen kieze net mear foar Nederlânsk

🕔01:45, 25.mrt 2015

Mar 40% fan ‘e learlingen yn it Waalske middelber ûnderwiis folget Nederlânske les. Yn 2009 wie dat noch 50%. Dat waard tiisdei buorkundich. It Nederlânsk buorket yn populariteit efterút trochdat it Ingelsk sa populêr is. Yn de ûnderbou fan it

Lês it folsleine artikel
Begjinnende ûnderwizers better yn Nederlânsk en rekkenjen

Begjinnende ûnderwizers better yn Nederlânsk en rekkenjen

🕔14:10, 23.mrt 2015

Wa’t ôfstudearret oan ‘e ûnderwizersoplieding pabû, hat it rekkenjen en de Nederlânske taal better yn ‘e macht as in pear jier lyn. Dat konstatearret de ûnderwiisynspeksje. It nivo wie jierrenlang striemin. Yn 2006 is dêrom in ferplichte toets ynfierd dy’t

Lês it folsleine artikel
Fan boartsjen nei spyljen; 25 jier Jeugdteaterskoalle

Fan boartsjen nei spyljen; 25 jier Jeugdteaterskoalle

🕔09:00, 22.mrt 2015

Dit jier bestiet de Jeugdteaterskoalle yn Ljouwert 25 jier. By de oprjochting yn 1990 siet programmamakker Douwe Talma as 11-jierrich jonkje by de earste lichting learlingen. Douwe Talma: “De JTS wie foar Fryslân in folslein nij inisjatyf foar jonge minsken.

Lês it folsleine artikel
‘Meartalich ûnderwiis is goed foar bern’

‘Meartalich ûnderwiis is goed foar bern’ Fernijd

🕔11:13, 20.mrt 2015

Yn Fryslân heart men it ek sa faak: Frysktalige bern of bern mei in bûtenlânske memmetaal, dy moatte op skoalle earst mar ris goed Hollânsk leare. De memmetaal komt dan letter wol in kear. De Belgyske taalkundige Piet van de

Lês it folsleine artikel
Nederlânske froulju en Surinaamske ‘stazjêrejagers’

Nederlânske froulju en Surinaamske ‘stazjêrejagers’

🕔17:57, 18.mrt 2015

Spiersterke manlju, de saneamde ‘stazjêrejagers’, keure fan de kant ôf de dûnsjende, blonde famkes. Der is gjin inkele Surinaamske frou te bekennen yn club Touche yn Paramaribo. Dy meie fan harren âlders net útgean. De manlju lykje it net slim

Lês it folsleine artikel
‘Fryske universiteit’ kriget klap troch ôfheakjen Wetsus

‘Fryske universiteit’ kriget klap troch ôfheakjen Wetsus

🕔21:56, 15.mrt 2015

De UCF, de universitêre kampus Fryslân, komt yn ‘e knipe no’t ien fan ‘e wichtichste dielnimmers ôfheakket. Wetsus, it ûndersyksynstitút foar wettertechnology, docht net langer mei. Reden foar it ôfheakjen is dat de UCF diel wurdt fan de Ryksuniversiteit Grins

Lês it folsleine artikel
Falensianen wolle nije taalwet

Falensianen wolle nije taalwet

🕔12:50, 15.mrt 2015

It is tiid foar in nije taalwet yn Falensia, is it betinken fan ‘e Falensiaanske bewegingsorganisaasje ACPV. Trije universiteiten yn ‘e Spaanske dielsteaten binne it dêrmei iens. Mei har fjouweren hawwe de organisaasjes ôfrûne wike in foarstel dien foar nije

Lês it folsleine artikel
Ultimatum dosinten ferstrykt, universiteit wol mear tiid (oanfolle)

Ultimatum dosinten ferstrykt, universiteit wol mear tiid (oanfolle)

🕔15:20, 6.mrt 2015

It bestjoer fan de Universiteit fan Amsterdam wol noch net reagearje op ‘e easken fan demonstrearjende dosinten. De dosinten, dy’t harren oansluten hawwe by in aksjegroep mei de namme Rethink UvA, diele de soargen fan de studinten dy’t al in

Lês it folsleine artikel

Opjefte Nijsbrief

De nijsgjirrichste berjochten fan de wike ûntfange? Jou jo dan op foar ús nijsbrief. Wy hawwe al 1 116 leden!

Kommentaar fan koartby

 • Rob

  Rob

  Yn Amsterdam wurde opmerkings oer alle talen en dialekten makke, mar eins altyd allinich foar komysk effekt (útsein fansels de …

  Lit artikel sjen
 • mbc84

  mbc84

  Gong it mar sa. Ik hear fakentiids folle slimmere opmerkings, ta it diskriminearjen oan ta.

  Lit artikel sjen
 • mbc84

  mbc84

  en net allinnich yn Kataloanje kinne je kieze tusken mear talen, ek op 'e Kanaryske Eilannen. Dêr wurdt net ien …

  Lit artikel sjen
 • Rob

  Rob

  Pinautomaten wêr't de brûker om te begjinnen in kar meitsje kin/moat tusken Frysk en Nederlânsk liket my in goed begjin. …

  Lit artikel sjen