Op in suksesfol spoar

Op in suksesfol spoar

🕔06:30, 15.Jul 2016

“De nije taalmetoade Spoar 8 is in ferriking foar it Frysk. Der is no sa’n ferskaat oan materialen! Der is altyd wat dat wy brûke kinne. It Frysk wurdt hip!” seit Els Zijlstra, ûnderwizeres yn de ûnderbou fan De Librije op ’e

Lês it folsleine artikel
Skoalbern feroarsaakje keatlingreaksje

Skoalbern feroarsaakje keatlingreaksje

🕔13:55, 13.Jul 2016

Tongersdei 14 july sil yn ‘Op ’e tún’ yn Snakkerbuorren in keatlingreaksje te sjen wêze. Om 11.00 oere steane alle skoalbern fan de Professor Wassenberghskoalle út Lekkum ree. Se litte sjen wat se betocht hawwe as antwurd op de fraach fan keunstner Marten

Lês it folsleine artikel
Taalstriid as oanjager foar ôfskieding Kataloanië

Taalstriid as oanjager foar ôfskieding Kataloanië Fernijd

🕔06:00, 13.Jul 2016

Alle omtinken fan ’e parse giet de lêste wiken út nei it referindum yn it Feriene Keninkryk oer in ‘Brútstap’. De reaksjes út Skotlân, Noard-Ierlân en Wales, dêr’t guon yn oproppe ta ôfskieding fan harren regio, hawwe de media ek rûnom berikt.

Lês it folsleine artikel
Bonifatiusbeurs fersterket bân Dokkum-Fulde

Bonifatiusbeurs fersterket bân Dokkum-Fulde

🕔16:21, 11.Jul 2016

Om de freonskipsbannen tusken de partnerstêden Dokkum en Fulda – de Dútske Bonifatiusstêd – te fersterkjen is fan ’t jier foar de sânde kear de Bonifatiusbeurs útrikt. Dy beurs jout learlingen en âld-learlingen fan it Dockinga Kolleezje de kâns om

Lês it folsleine artikel
Jongerein tusken 12 en 20 jier sit it langst stil

Jongerein tusken 12 en 20 jier sit it langst stil

🕔09:41, 11.Jul 2016

Jongelju tusken de 12 en 20 jier sitte mei 10,4 oeren deis it meast stil fan alle Nederlanners, meldt it Ryksynstitút foar Folkssûnens en Miljeu (RIVM) moandei. Oarsaken fan dat lange sitten binne skoalbesyk, húswurk meitsjen, kompjûterjen of tabletgebrûk. It

Lês it folsleine artikel
Universiteiten meie swakke studinten net mear fuortstjoere

Universiteiten meie swakke studinten net mear fuortstjoere

🕔15:13, 29.Jun 2016

In protte universiteiten en hegeskoallen litte swakke of trage studinten nei in jier op betingst trochgean mei har stúdzje. As se it dan noch net goed dogge, moatte se letter faak dochs noch fuort. Dat mei net mear. Underwiisrjochtbank CBHO hat

Lês it folsleine artikel
Op ’e nij sertifikaat foar meartalige opfang

Op ’e nij sertifikaat foar meartalige opfang

🕔16:37, 27.Jun 2016

Pjutteboartersplak en bernedeiferbliuw Het Tweede Thuis fan Stichting Kinderopvang Friesland wurkje sûnt 2006 mei in twatalich taalbelied. Yn it ferline hawwe sy dêr de sertifikaten ‘pjutteboartersplak foar meartalige ûntwikkeling’ en ‘bernedeiferbliuw foar meartalige ûntwikkeling’ foar behelle. Dat hâldt yn dat

Lês it folsleine artikel
Sertifikaat foar meartalich wurkjen

Sertifikaat foar meartalich wurkjen

🕔15:51, 27.Jun 2016

Woansdei 22 juny 2016 wie it feest op bernedeiferbliuw en pjutteboartersplak Grou fan Stichting Kinderopvang Friesland (SKF). De liedsters hawwe de sertifikaten ‘bernedeiferbliuw foar meartalige ûntwikkeling’ en ‘pjutteboartersplak foar meartalige ûntwikkeling’ oerlange krige. Der wurdt sûnt 2012 wurke mei in

Lês it folsleine artikel
Heger-Underwiisakkoart Fryslân tekene

Heger-Underwiisakkoart Fryslân tekene

🕔15:27, 24.Jun 2016

Freed 24 juny hawwe trettjin kennisynstellingen en twa oerheden it Heger-Underwiisakkoart Fryslân (HOAF) tekene. Dit wie yn oanwêzigens fan in tal neikommelingen fan heechleararen fan de universiteit fan Frjentsjer. Dêrmei hawwe partijen de gearwurking bekrêftige om yn Ljouwert mear masteropliedingen en

Lês it folsleine artikel
Each-iepener foar tanimmend tal ‘kompjûterbern’

Each-iepener foar tanimmend tal ‘kompjûterbern’

🕔20:48, 23.Jun 2016

Hiene jonge greidefûgels it lestich dit foarjier, in soad jonge bern wiene wol yn it Fryske greidelân te finen. Mar leafst fjirtjinhûndert basisskoallebern giene ‘Op Aventoer by de Boer’. In rekôr foar it edukaasjeprojekt dat in gearwurking is mei ûnder mear Kening fan

Lês it folsleine artikel