Trije ton foar stúdzje meartaligens

tongersdei 23 oktober 2014

GRINS – De fakgroep Frysk fan de Ryksuniversiteit Grins kriget trije ton ekstra foar de nije stúdzjerjochting minderheden en meartaligens. Dy stúdzje ferfangt sûnt ferline jier de stúdzje Frysk, dêr’t hast gjin studinten mear op ôf […]

Lês fierder

Lytse mearderheid foar Iersk as skoalfak

tongersdei 16 oktober 2014

BAILE ÁTHA CLIATH / DUBLIN – It Iersk as ferplichte skoalfak yn Ierlân is omstriden, mar in mearderheid fan de Ieren wol it fak dochs op de hjoeddeiske wize behâlde. Dat docht bliken út in opinypeiling […]

Lês fierder

Nedersaksysk op skoalle

freed 10 oktober 2014

Yn it noarden fan Dútslân kriget it Nedersaksysk of Platdútsk stadichoan wer mear status. In soad âlden hawwe harren bern net mear yn de oarspronklike taal fan Noard-Dútslân en East-Nederlân grutbrocht, mar dy harren bern leare […]

Lês fierder

Skoalle rêdt stjerrende taal Manksk

tongersdei 18 septimber 2014

Guon talen binne grut, oaren binne lyts. Talen lykas it Spaansk, it Sineesk, it Hollânsk en it Arabysk hearre by de 1% allergrutsten, mei tsientallen miljoenen sprekkers. Tusken dy grutte talen fine wy ek in pear […]

Lês fierder

Sukses foar Bretonsktalige skoallen

snein 7 septimber 2014

CARHAIX/KARAEZ – De Bretonnen binne ferheard. De folslein Bretonsktalige skoallen fan de koepel Diwan bliuwe in sukses. De iene nei de oare skoalle wurdt iepene. Der binne al fjirtich fan sokke skoallen yn Bretagne en ien […]

Lês fierder | 8 reaksjes

Twatalige poppen leare flugger

freed 5 septimber 2014

Lytse poppen dy’t grutwurde yn in twatalich fermidden leare flugger as bern yn ientalige hûshâldens. Dat docht bliken út ûndersyk fan in groep wittenskippers út Singapore en de Feriene Steaten. It ûndersyk rjochtet him op in […]

Lês fierder

Frysk leare op ‘e tablet

freed 29 augustus 2014

Frysk kin op in soad skoallen wolris it modernste fak wurde. Taalorganisaasje Afûk hat nammentlik dizze wike Searje 36 presintearre, in nije learmetoade Frysk foar it fuortset ûnderwiis foar op ‘e tablet. Learlingen kinne op in boartlike mar […]

Lês fierder | 1 reaksje

Is “studinten” seksistysk?

tiisdei 26 augustus 2014

Yn Ingelân binne alle minsken dy’t foar de klasse steane teachers, yn Nederlân kin it de measte froulju net safolle skille oft hja no leraren of leraressen neamd wurde en yn Dútslân wurde de manlike en froulike beroppen altyd […]

Lês fierder

Yndiërs wolle allegear Turksk studearje

snein 3 augustus 2014

De universiteit fan New Delhi hat santich plakken foar studinten Turksk. It ôfrûne jier wie dat fierste min. Mar leafst 2200 minsken makken gading oan sa’n plak. De dosinten wisten in pear jier lyn net wat […]

Lês fierder | 3 reaksjes

Ientalich tinken remmet learlingen

sneon 12 july 2014

Learkrêften dy’t derfan oertsjûge binne dan ientalichheid goed is, hawwe minder betrouwen yn harren learlingen. Minder betrouwen laat ta legere ferwachtings en legere ferwachtings hawwe in negative ynfloed op it skoalsukses fan learlingen. Dat lit de […]

Lês fierder

‘Meitsje de skoallen Welsktalich’

moandei 7 july 2014

CAERDYDD/CARDIFF – “Doch wat mei de ûntdekkings fan ‘e wittenskip!” Dat is it advys fan de Welske taalorganisaasje Cymdeithas yr Iaith oan de oerheid fan Wales. Dy is op it stuit dwaande mei de fernijing fan […]

Lês fierder | 1 reaksje

Jonges leare taal oars as famkes

freed 4 july 2014

CAMBRIDGE – Jonges en famkes leare harren memmetaal op ferskillende wizen. Dat docht bliken út Ingelsk ûndersyk. Famkes ûnthâlde wurden en sindielen faker yn har gehiel, wylst jonges se op ‘e nij meitsje op basis fan regels. […]

Lês fierder

Petysje foar in Welsktalich pjutteplak

snein 29 juny 2014

CAERDYDD/CARDIFF – Yn Fryslân binne Frysktalige, twatalige en Nederlânsktalige pjutteboartersplakken. Alden kinne kieze, mar grutskalige aksjes foar in pjutteplak yn de eigen taal komme hjir net foar. Yn Wales is dat wol oars. Hast njoggenhûndert heiten […]

Lês fierder

Filmke: sertifikaat trijetalich ûnderwiis

snein 29 juny 2014

LJOUWERT – “Ik bin in soart minister fan Fryslân. En jim ha no fan de minister fan Fryslân jim diploma krigen!” Dat sei deputearre Jannewietske de Vries freed tsjin learlingen fan skoallemienskip Bogerman út Wommels. It […]

Lês fierder

Mei mooglik makke troch Ynternetburo Haboes