Yndiërs wolle allegear Turksk studearje

snein 3 augustus 2014

De universiteit fan New Delhi hat santich plakken foar studinten Turksk. It ôfrûne jier wie dat fierste min. Mar leafst 2200 minsken makken gading oan sa’n plak. De dosinten wisten in pear jier lyn net wat […]

Lês fierder | 3 reaksjes

Ientalich tinken remmet learlingen

sneon 12 july 2014

Learkrêften dy’t derfan oertsjûge binne dan ientalichheid goed is, hawwe minder betrouwen yn harren learlingen. Minder betrouwen laat ta legere ferwachtings en legere ferwachtings hawwe in negative ynfloed op it skoalsukses fan learlingen. Dat lit de […]

Lês fierder

‘Meitsje de skoallen Welsktalich’

moandei 7 july 2014

CAERDYDD/CARDIFF – “Doch wat mei de ûntdekkings fan ‘e wittenskip!” Dat is it advys fan de Welske taalorganisaasje Cymdeithas yr Iaith oan de oerheid fan Wales. Dy is op it stuit dwaande mei de fernijing fan […]

Lês fierder | 1 reaksje

Jonges leare taal oars as famkes

freed 4 july 2014

CAMBRIDGE – Jonges en famkes leare harren memmetaal op ferskillende wizen. Dat docht bliken út Ingelsk ûndersyk. Famkes ûnthâlde wurden en sindielen faker yn har gehiel, wylst jonges se op ‘e nij meitsje op basis fan regels. […]

Lês fierder

Petysje foar in Welsktalich pjutteplak

snein 29 juny 2014

CAERDYDD/CARDIFF – Yn Fryslân binne Frysktalige, twatalige en Nederlânsktalige pjutteboartersplakken. Alden kinne kieze, mar grutskalige aksjes foar in pjutteplak yn de eigen taal komme hjir net foar. Yn Wales is dat wol oars. Hast njoggenhûndert heiten […]

Lês fierder

Filmke: sertifikaat trijetalich ûnderwiis

snein 29 juny 2014

LJOUWERT – “Ik bin in soart minister fan Fryslân. En jim ha no fan de minister fan Fryslân jim diploma krigen!” Dat sei deputearre Jannewietske de Vries freed tsjin learlingen fan skoallemienskip Bogerman út Wommels. It […]

Lês fierder

Katalanen betelje foar Spaansktalige lessen

tongersdei 26 juny 2014

BARCELONA – De Spaanske oanfal op it Katalaanske skoalsysteem giet troch. De Spaanske minister fan ûnderwiis José Ignacio Wert Ortega driget mei in djoere rekken as Kataloanië it Spaansk net ynfiert as fiertaal yn de lessen. […]

Lês fierder | 1 reaksje

Fuortset Frysk fersekere

snein 22 juny 2014

It Ryk jout foar it skoaljier 2014-2015 in bydrage foar lesmetoaden en –materialen Frysk yn it fuortset ûnderwiis. Der wurdt ek ynvestearre yn in evaluaasjesysteem foar it fak Frysk. De provinsje Fryslân ferpartet it jild oer […]

Lês fierder

Meartaligens studearje kin no yn Ljouwert

tongersdei 19 juny 2014

LJOUWERT – De masterstúdzje meartaligens, dy’t de Ryksuniversiteit Grins yn gearwurking mei de hegeskoallen NHL en Stenden oanbiedt, mei yn Ljouwert jûn wurde. Dat docht deputearre Jannewietske de Vries fia Twitter te witten. It ministearje fan […]

Lês fierder

Fryske lessen moatte tenei frucht drage

woansdei 18 juny 2014

Samar in bytsje wat Frysk jaan omdat it moat, dat is der oer in pear jier net mear by. Alteast, net as it oan de provinsje Fryslân en it ministearje fan ûnderwiis leit. Foar ferskate fakken […]

Lês fierder

Ingelsk wurdt better fan Welsktalige skoallen

tiisdei 17 juny 2014

Bern dy’t op folslein Welsktalige skoallen sitte, binne better yn Ingelsk as bern dy’t op folslein Ingelsktalige skoallen yn Wales sitte. Hja skoare sa’n twa persintpunt heger. Dat docht bliken út in ûndersyk fan de Welske […]

Lês fierder | 1 reaksje

Massademonstraasje foar Katalaansk ûnderwiis

snein 15 juny 2014

BARCELONA – It Nijs berjochte juster oer de plende demonstraasje foar it behâld fan it Katalaansk as fiertaal op skoallen yn Kataloanië (link). Dy is útrûn op in massademonstraasje. Mear as hûnderttûzen minsken giene sneontejûn de […]

Lês fierder | 1 reaksje

Fryske les op de kompjûter

sneon 14 juny 2014

LJOUWERT – Learlingen yn it fuortset ûnderwiis kinne meikoarten Frysk leare op ‘e kompjûter. Taalorganisaasje Afûk en skoalbegeliedingstsjinst Cedin binne it taallearwebstee eduFrysk oan it oanpassen foar de doelen fan tmbû, hafû, twû en mbû. Dat […]

Lês fierder

Demonstraasje foar Katalaansktalige skoallen

sneon 14 juny 2014

BARCELONA – Yn de Katalaanske haadstêd Barcelona begjint jûn om 18.00 oere in demonstraasje foar it behâld fan it Katalaansk as fiertaal op skoallen. In Spaanske rjochter hat twa jier lyn oardiele dat bern net ferplichte […]

Lês fierder

Mei mooglik makke troch Ynternetburo Haboes