Skoallen nimme Fryske les net serieus

snein 16 novimber 2014

LJOUWERT – Subsydzje foar de Fryske les moat ek foar de Fryske les brûkt wurde. Dat wie it boadskip fan de provinsje oan de leararen Frysk yn de provinsje. Dy hiene tongersdei in kongres yn Ljouwert. Amtner […]

Lês fierder | 6 reaksjes

Les yn Frysk, Grinslânsk en Hollânsk

snein 9 novimber 2014

GRINS – De Hanzehegeskoalle yn Grins jout de kommende tiid in stikmannich lessen yn ûndernimmerskip oan learlingen fan de Fryske skoallemienskip Sevenwolden. De learlingen fan 5 hafû krije fan novimber oant en mei jannewaris ien dei […]

Lês fierder

Lêzingen Ljouwerter Lyseum

tiisdei 4 novimber 2014

‘Fan Skanomodu oant gnúfkamera: oer de ûntwikkeling fan it Frysk’. Dat is de titel fan de lêzing fan Meindert Reitsma op ‘e lêzingedei fan it Ljouwerter lyseum (foarhinne Piter Jelles Aldlân). Dy wurdt hâlden op tongersdei […]

Lês fierder

Sûkerbôlelêzing oer tiidwurden

moandei 3 novimber 2014

De ôfdieling Fryske taal en kultuer oan de Ryksuniversiteit Grins organisearret in rige lêzings op it mêd fan Fryske taal- en kultuerskiednis. Spesjalisten en nigethawwers wurde op ferskate dissiplines mei-inoar yn de kunde brocht, ûnder it geniet […]

Lês fierder

Botst ferplichte taalles mei minskerjochten?

woansdei 29 oktober 2014

UTERT – Ferplichte lessen Frânsk en Dútsk op skoalle binne yn striid mei de minskerjochten. Dat is it stânpunt fan Beatrijs Buining út Utert. Hja wol fia it Kolleezje foar de Rjochten fan de Minske foarinoar krije dat […]

Lês fierder

Talen skiede is hielendal net goed

snein 26 oktober 2014

BANGOR – Meartaligens is goed, mar jo moatte de talen wol dúdlik skiede. Dat wie lang de oertsjûging fan ûndersikers en ûnderwizers. Dat meartaligens goed is, bliuwt de oertsjûging fan de measte fakminsken, mar it idee […]

Lês fierder | 3 reaksjes

Trije ton foar stúdzje meartaligens

tongersdei 23 oktober 2014

GRINS – De fakgroep Frysk fan de Ryksuniversiteit Grins kriget trije ton ekstra foar de nije stúdzjerjochting minderheden en meartaligens. Dy stúdzje ferfangt sûnt ferline jier de stúdzje Frysk, dêr’t hast gjin studinten mear op ôf […]

Lês fierder

Lytse mearderheid foar Iersk as skoalfak

tongersdei 16 oktober 2014

BAILE ÁTHA CLIATH / DUBLIN – It Iersk as ferplichte skoalfak yn Ierlân is omstriden, mar in mearderheid fan de Ieren wol it fak dochs op de hjoeddeiske wize behâlde. Dat docht bliken út in opinypeiling […]

Lês fierder

Nedersaksysk op skoalle

freed 10 oktober 2014

Yn it noarden fan Dútslân kriget it Nedersaksysk of Platdútsk stadichoan wer mear status. In soad âlden hawwe harren bern net mear yn de oarspronklike taal fan Noard-Dútslân en East-Nederlân grutbrocht, mar dy harren bern leare […]

Lês fierder

Skoalle rêdt stjerrende taal Manksk

tongersdei 18 septimber 2014

Guon talen binne grut, oaren binne lyts. Talen lykas it Spaansk, it Sineesk, it Hollânsk en it Arabysk hearre by de 1% allergrutsten, mei tsientallen miljoenen sprekkers. Tusken dy grutte talen fine wy ek in pear […]

Lês fierder

Sukses foar Bretonsktalige skoallen

snein 7 septimber 2014

CARHAIX/KARAEZ – De Bretonnen binne ferheard. De folslein Bretonsktalige skoallen fan de koepel Diwan bliuwe in sukses. De iene nei de oare skoalle wurdt iepene. Der binne al fjirtich fan sokke skoallen yn Bretagne en ien […]

Lês fierder | 8 reaksjes

Twatalige poppen leare flugger

freed 5 septimber 2014

Lytse poppen dy’t grutwurde yn in twatalich fermidden leare flugger as bern yn ientalige hûshâldens. Dat docht bliken út ûndersyk fan in groep wittenskippers út Singapore en de Feriene Steaten. It ûndersyk rjochtet him op in […]

Lês fierder

Frysk leare op ‘e tablet

freed 29 augustus 2014

Frysk kin op in soad skoallen wolris it modernste fak wurde. Taalorganisaasje Afûk hat nammentlik dizze wike Searje 36 presintearre, in nije learmetoade Frysk foar it fuortset ûnderwiis foar op ‘e tablet. Learlingen kinne op in boartlike mar […]

Lês fierder | 1 reaksje

Is “studinten” seksistysk?

tiisdei 26 augustus 2014

Yn Ingelân binne alle minsken dy’t foar de klasse steane teachers, yn Nederlân kin it de measte froulju net safolle skille oft hja no leraren of leraressen neamd wurde en yn Dútslân wurde de manlike en froulike beroppen altyd […]

Lês fierder

Mei mooglik makke troch Ynternetburo Haboes