Boargemaster jout gastles op skoalle yn Feanwâlden

Boargemaster jout gastles op skoalle yn Feanwâlden

🕔13:13, 30.apr 2015

Feanwâlden – Op woansdei 29 april hat boargemaster Sicko Heldoorn fan de gemeente Dantumadiel in gastles jûn op de OBS Dr. Theun de Vriesskoalle yn Feanwâlden. It ûnderwerp fan de gastles wie de de lokale oarlochsskiednis. Sa hie de boargemaster it

Lês it folsleine artikel
Hjoed begjint CITO-toets foar groep 8

Hjoed begjint CITO-toets foar groep 8

🕔10:33, 21.apr 2015

Alle bern út groep 8 meitsje fan hjoed ôf de CITO-toets nije styl. Der binne twa wichtige feroaringen oanbrocht. Alderearst tsjinnet de toets as twadde miening njonken it advys fan de ûnderwizer. Dat advys fan skoalle is liedend. Twad moatte wol alle learlingen de toets meitsje;

Lês it folsleine artikel
Meartalich ûnderwiis, in stap foarút

Meartalich ûnderwiis, in stap foarút

🕔14:35, 20.apr 2015

Woansdei 22 april wurdt yn Drachten troch ferskate partijen in ûnderwiiskongres organisearre foar it Fryske basis- en fuortset ûnderwiis dêr’t meartaligens sintraal yn stiet. De dei begjint mei it oanbieden fan Referinsjeramt Frysk oan deputearre Jannewietske de Vries. It referinsjeramt

Lês it folsleine artikel
Pjutteboartersplak foar meartalige ûntwikkeling

Pjutteboartersplak foar meartalige ûntwikkeling

🕔14:51, 17.apr 2015

Op moandei 13 april is it feest op pjutteboartersplak ‘t Boartershoekje fan Sisa yn Wâlterswâld. Wethâlder Gerben Wiersma fan Dantumadiel oerlanget it sertifikaat ‘pjutteboartersplak foar meartalige ûntwikkeling’ oan liedsters Marieke Wielstra en Tiny Woudsma. It pjutteboartersplak wurket sûnt febrewaris 2012

Lês it folsleine artikel
Tablets yn ‘e klasse meitsje ferwachtings net wier

Tablets yn ‘e klasse meitsje ferwachtings net wier

🕔21:14, 16.apr 2015

Op basis fan ûndersyk fan it Kohnstamm Ynstitút fan de Universiteit fan Amsterdam komme ûndersikers ta de konklúzje dat de resultaten fan it brûken fan tablets yn ‘e klasse net foldogge oan de ferwachtings. It idee wie dat benammen de motivaasje fan de learlingen

Lês it folsleine artikel
Unnedige ûntromming Maagdenhuis

Unnedige ûntromming Maagdenhuis

🕔23:46, 11.apr 2015

AMSTERDAM – Hjoed is it Maagdenhuis, dat sûnt 25 febrewaris beset waard troch aksjefierende studinten en in stikmannich dosinten, troch de plysje ûntromme. De aksjefierders protestearje tsjin de trochgeande fersaakliking fan it universitêre ûnderwiis. De aksjes – earder waard it

Lês it folsleine artikel
Njoggen ienfâldige wizen om lokkiger te wurden

Njoggen ienfâldige wizen om lokkiger te wurden

🕔11:44, 8.apr 2015

Kinst dy alle dagen in bytsje lokkiger fiele ast ûndersteande 9 tips opfolgest. Dat seit ûnderwiisekspert dr. Teresa Belton, dy’t it boek ‘Happier People, Healthier Planet’ skreaun hat. Betink alle dagen fiif dingen dêr’tst tankber foar bist: de sinne, dyn

Lês it folsleine artikel
Ekstra omtinken foar meartalich grutbringen op konsultaasjeburo’s

Ekstra omtinken foar meartalich grutbringen op konsultaasjeburo’s

🕔15:21, 7.apr 2015

Mei it oerjaan fan it Taalgroeiboekje oan wethâlder Mirjam Bakker op 13 april, setten de gemeenten Súdwest-Fryslân en Littenseradiel út ein mei in projekt oer meartalich grutbringen. Alden dy’t harren bern Frysktalich of meartalich opbringe, jouwe oan it wichtich te

Lês it folsleine artikel
WilleWike 2015

WilleWike 2015

🕔21:45, 30.mrt 2015

De ynskriuwing  foar de WilleWike 2015 is iepen en de oanmeldingen streame binnen. Somtiden fan bern dy’t earder mei west hawwe, mar ek fan ‘nije’ dielnimmers. Oer in moanne gean se mei syn allen nei Skylge. De dielnimmers – ôfkomstich

Lês it folsleine artikel
Grinslânsk as skoalfak

Grinslânsk as skoalfak

🕔14:17, 26.mrt 2015

De wet stiet al sûnt 1937 ta dat in “streektaal in levend gebruik” ûnder skoaltiid ûnderwiisd wurdt op Nederlânske legere skoallen. Yn Fryslân wurdt dat al lang dien, sterker noch: yn 1908 wiene der al skoallen dy’t bûten skoaltiid om

Lês it folsleine artikel

Opjefte Nijsbrief

De nijsgjirrichste berjochten fan de wike ûntfange? Jou jo dan op foar ús nijsbrief. Wy hawwe al 1 119 leden!

Kommentaar fan koartby

 • Johannes

  Johannes

  It wie allegearre lân en modderige reden. Dat it wie net dwaan en gean dêr nei elkoars buorkerijen. Ik gie …

  Lit artikel sjen
 • pyt

  pyt

  Ja, sa tichtby. Mar dochs net folle kontakt safier’t ik wit, want de measte brechjes oer de fearten wiene doe …

  Lit artikel sjen
 • Aage M

  Aage M

  Dochs is.dit mar Ken aspekt fan de fryske skiednis en binne der ek ferskillende oare en minder sociale tiidrikken dy …

  Lit artikel sjen
 • Johannes

  Johannes

  Pyt. De oarloch gie by myn pake en beppe op Tergrêft hast itselde sa asto it beskriuwst. By harren …

  Lit artikel sjen