Nij wrâldrekôr programmearjen

Nij wrâldrekôr programmearjen

🕔11:04, 18.Oct 2016

Freed 14 oktober hawwe 29 bern fan groep 7 en 8 fan basisskoalle it Bynt út Winsum meidien om it wrâldrekôr programmearjen te ferbetterjen. De skoalle wie ien fan de acht Fryske basisskoallen dy’t meidiene. Yn totaal binne der 11.368

Lês it folsleine artikel
Universiteit tige tefreden mei 6500 Frysklearders

Universiteit tige tefreden mei 6500 Frysklearders

🕔20:36, 17.Oct 2016

De Ryksuniversiteit Grins sjocht tige tefreden werom op de online kursus Frysk dy’t de ôfrûne trije wike jûn is. Dat fertelt Gerbrich de Jong, dy’t de Ingelsktalige MOOC (Massive Open Online Course) Frisian opset hat. “Minsken út de hiele wrâld

Lês it folsleine artikel
Hieltyd minder Nederlânsktalige bern yn Flaanderen

Hieltyd minder Nederlânsktalige bern yn Flaanderen

🕔15:11, 15.Oct 2016

Yn ’e grutte stêden fan Flaanderen is it al lang net mear fansels dat bern thús it Nederlânsk meikrije. Dy trend set him troch yn de rest fan Flaanderen. Fan elke seis skoalbern hat ien in oare memmetaal as de

Lês it folsleine artikel
Duorsumensdei en Berneboekewike

Duorsumensdei en Berneboekewike

🕔18:14, 12.Oct 2016

Op moandei 10 oktober 2016 wie de lanlike Dei fan de Duorsumens én is de Berneboekewike begûn. Om dêr omtinken oan te jaan waard der op mar leafst tolve skoallen yn Littenseradiel it ferhaal ‘In bysûndere pake’ foarlêzen. Boargemaster Johanneke

Lês it folsleine artikel
Nij boek stipet gebrûk Sealterfrysk as fiertaal op skoalle

Nij boek stipet gebrûk Sealterfrysk as fiertaal op skoalle

🕔21:37, 10.Oct 2016

In nij learboek dat ferline wike presintearre is, makket it makliker om bern yn it Sealterfrysk les te jaan. Dy fariant fan it Frysk wurdt praat yn it Sealterlân, in regio yn Dútslân, yn ’e omkriten fan Kloppenburch. It boek Seelterfoaks

Lês it folsleine artikel
It Nedersaksysk yn Dútslân is no stabyl

It Nedersaksysk yn Dútslân is no stabyl

🕔16:43, 10.Oct 2016

Fierwei de measte ynwenners fan East-Fryslân kinne Nedersaksysk ferstean. De streek krekt oer de Dútske grins is fanâlds Frysktalich, mar it Nedersaksysk is oan ’e ein fan ’e midsieuwen al begûn mei it Frysk te ferkringen en yn de jierren 50

Lês it folsleine artikel
Mear en bettere muzyklessen yn Fryslân

Mear en bettere muzyklessen yn Fryslân Fernijd

🕔09:00, 9.Oct 2016

Dit skoaljier binne 51 basisskoallen yn Fryslân útseinset mei mear en bettere muzyklessen. De skoallen meitsje dêrby gebrûk fan de subsydzjeregeling Ympuls Muzykûnderwiis fan it Fûns foar Kultuerpartisipaasje. En der is goed nijs foar skoallen dy’t dat ek wolle. Nije

Lês it folsleine artikel
Thuishuis Tomke yn Beetstersweach sertifisearre

Thuishuis Tomke yn Beetstersweach sertifisearre

🕔08:27, 7.Oct 2016

Woansdei 12 oktober is it feest by Thuishuis Tomke, bernedeiferbliuw yn Beetstersweach. Sûnt oktober 2014 wurket it mei in belied dat rjochte is op de twatalige ûntwikkeling fan jonge bern. It sertifisearringstrajekt no ôfrûn en it sertifikaat ‘bernedeiferbliuw foar meartalige

Lês it folsleine artikel
Studinten minderheidstalen tefredenst oer stúdzje

Studinten minderheidstalen tefredenst oer stúdzje

🕔21:42, 6.Oct 2016

De bachelorstúdzje minderheden en meartaligens yn Grins is de bêste stúdzje op it mêd fan taal en kultuer yn Nederlân. Dat docht bliken út in grut ûndersyk fan it tydskrift Elsevier. De studinten binne tige tefreden oer de oplieding en de

Lês it folsleine artikel
Oftraap skoallestriid Snoadfoanfrij fytse yn Ljouwert

Oftraap skoallestriid Snoadfoanfrij fytse yn Ljouwert

🕔12:31, 4.Oct 2016

Woansdei 5 oktober 2016 sil op de Montessori High School PJ te Ljouwert de ôftraap dien wurde fan de Fytsmodus Skoallestriid. Doel is om jongelju te ferlieden ta snoadfoanfrij fytsen. Deputearre Michiel Schrier is derby om skoalbern te ynformearjen oer it

Lês it folsleine artikel