Facebook skielk ek foar bern

juny 5, 2012 10:00

It sosjaalnetwurkwebstee Facebook hjit ynkoarten ek bern wolkom. De makkers fiere op it heden in proef út om derefter te kommen oft bern op it profyl fan harren heit of mem in profyl krije kinne. Dat docht de Amerikaanske krante Wall Street Journal te witten. Op dy wize soene bern fan ûnder de trettjin ek op Facebook skriuwe kinne. Op it stuit meie hja gjin profyl oanmeitsje. Troch it profyl fan bern oan dat ‘e âlden te keppeljen, kinne dy útmeitsje mei wa’t de bern kontakten ûnderhâlde kinne en wat se wol en net dwaan en sjen meie.

juny 5, 2012 10:00